·  TEL. +841702 · EMAIL adsju@educand.ad
 · 

NotÝcies

EASJ_RETORN PARCIAL_ESCOLA

20-05-2020

NOTA INFORMATIVA DE RETORN, PARCIAL, A LES ESCOLES ANDORRANES 

Les Escoles Andorranes reobren portes a partir del dia 02 de juny 2020 i acolliran alguns dels seus alumnes oferint unes activitats presencials i un servei d'acollida.
L’assistència a l’escola no serà  obligatòria, el personal docent continuarà garantint  el procés d’ensenyament i aprenentatge de forma telemàtica fins a final de curs (es manté la metodologia establerta durant aquests mesos de confinament). 

Amb l’objectiu de reduir el nombre d’alumnes que simultàniament són presents a l’escola, la jornada escolar s’organitzarà amb un sistema d’alternança per als alumnes de l’ensenyament obligatori.

Per una banda, es convocarà els alumnes per cursos i en dies i horaris concertats i diferenciats per tal de fer un treball sobre la gestió emocional o un balanç dels aprenentatges seguits (activitat presencial) i per altra banda, es donarà acollida a aquells alumnes que no poden quedar-se a casa (servei d’acollida). 

ACTIVITATS PRESENCIALS  
Maternal:

No es proposaran activitats presencials als alumnes de maternal.
Primera ensenyança:

Cada centre educatiu organitzarà l’activitat presencial dels alumnes.

L’escola notificarà a les famílies el calendari concret d’aquestes sessions.
En aquest sentit, es prioritzarà l’activitat presencial dels alumnes de:
- 1r cicle per tal de poder reforçar el procés d’adquisició de la lectoescriptura.
- 6è curs per fer un balanç del procés seguit, dels aprenentatges realitzats i tancar el nivell corresponent.
Segona ensenyança:

Tots els alumnes de cada curs faran activitat presencial un dia per setmana amb l’objectiu de fer un treball sobre tres eixos: gestió emocional, suport acadèmic i competència digital. L’escola notificarà a les famílies i als alumnes, el calendari concret d’aquestes sessions. 

L’horari de la jornada escolar per a aquests alumnes serà de 8.30h a 14.00h, assegurant l’entrada i sortida de manera esglaonada.

L’escola requerirà, a més, la presència dels alumnes que el tutor o l’equip educatiu així ho decideixi per tal de reforçar algun dels tres eixos.

 

Batxillerat:

El centre organitzarà l’activitat presencial de manera personalitzada, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats concretes dels alumnes pel que fa a l’orientació i a la gestió emocional. 

SERVEI D'ACOLLIDA 

Els centres educatius hauran d’assegurar l’acollida dels alumnes menors de 14 anys sempre que els progenitors hagin d’assistir de forma presencial al seu lloc de treball i no tinguin un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat que pugui tenir cura raonablement dels fills o les filles.
L’horari del servei d’acollida serà l’habitual del centre escolar:

  • Maternal i primera ensenyança: 8.45h a 17h
  • Segona ensenyança: 8.30h a 17h

No hi haurà servei de menjador, ja que no es poden assegurar les condicions sanitàries necessàries.

Per accedir al Servei d’acollida del centre educatiu, cal que la família ompli i enviï a l’escola el qüestionari que s’enllaça en aquest correu. Caldrà també enviar al correu de l’escola la declaració jurada (veure annex 1) i el certificat de l’empresa justificant la necessitat d’assistència presencial del treballador i l’horari de treball. Per tal de facilitar-ne l’organització, necessitem que es presenti la documentació com a mínim 3 dies abans de la incorporació de l’alumne al centre. Per a les incorporacions del dia 2 de juny, cal que tota la documentació s’enviï, com a molt tard, dimecres 27 de maig.

No s’admetrà cap alumne al servei d’acollida que no hagi presentat dita documentació.

Les activitats que realitzaran els alumnes en els moments d’acollida no tenen valor lectiu. Igualment, s’adequarà l’espai per a aquells que hagin de realitzar deures o tasques encomanades pels seus mestres o professors. 

Ompliu aquest qüestionari abans del 27 de maig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecrCye-M2hRp2rBVo5RwrJG4-M4ZP0SzfESgYqp_YcLpM8qw/viewform?usp=sf_link  

Sant Julià de Lòria, 20 de maig del 2020 

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria


Xarxes socials: